Hotels Near Itaiti
Search for hotels in Kathmandu (13 km north), Bhaktapur (15 km northeast), Patan (9 km north) and Nagarkot (25 km northeast).
पिकनिक स्पेशल खाजा घर
सादोबाटो टिकाभैराब रोड
☎ +977 981-3879925
संगम खाजा घर
सादोबाटो टिकाभैराब रोड
☎ +977 981-8067367
बज्रबराही नेवारी खाजा घर
सातदोबाटो - टिका भण्डारी रोड
☎ +977 980-8348491
चम्पापुर मिठाई भण्डार
सदोबाटो टिकाभैराब मार्ग
☎ +977 1-5571264
Seven Brother
लक्ष्मीपर्‍साद देवकोटा मार्ग
शिव होटल
4 km north of Itaiti
Laxmi Prasad Devkota Way
☎ +977 984-1742551
रत्‍न कुमारी खाजा घर
4 km north of Itaiti
लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा मार्ग
☎ +977 984-1072996
सौरब भोजनालय
4 km north of Itaiti
लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा मार्ग
☎ +977 981-3814394
नेवारी खाजा घर
4 km north of Itaiti
लक्ष्मी पर्‍साद देवकोटा मार्ग
☎ +977 1-5571388
Godavari Village Resort
Rated 4.1 of 5
5 km northeast of Itaiti
Godawari
☎ +977 1-5560675
Website
सिमा खाजा घर
5 km north of Itaiti
एकान्तकुना रोड
☎ +977 980-8618611
Jhigu Chatamari Pasa
5 km north of Itaiti
बुन्गमति सडक
New National Picnic Special MoःMoः
5 km northeast of Itaiti
टौखेल
राज खाजा घर
5 km northeast of Itaiti
टौखेल
K.C. Kitchen
5 km northeast of Itaiti
टौखेल
समिरा नेवारी खाजा घर
5 km northeast of Itaiti
टौखेल
Pragya Khaja Ghar
5 km northeast of Itaiti
टौखेल
Itaiti Resources
Wherever you go, go with all your heart. - Confucius
Powered by Mapcarta. About Around Guides.
Photos provided by Panoramio under the copyright of their owners.